Ohjaajat

Anniina Jääskeläinen
Kaisa Makkonen

Tuottajat

Jussa-Pekka Välitalo
Ville Lindholm

Käsikirjoittajat

Tomi Rantala
Jussi-Pekka Tolonen

Näyttelijät

Antti Saari
Heidi Rönkkömäki
Niki Harju
Meri Lassila
Jere Jyränki
Tomi Rantala
Janna Kauppila
Maria Ruokojärvi
Ville Pöntinen
Henri Salin
Anette Haukilahti
Anni Herva
Jussi Salonen
Jussa-Pekka Välitalo

Tanssijat

Johanna Lavi
Julia Ikäläinen
Emmi Norja
Riina Typpö
Noora Karjalainen
Elli Peltomaa
Nelli Helynen
Annika Wimmer
Ida Tamminen
Iiris Pulkkinen
Eemeli Saastamoinen
Ulla-Maija Oivio
Hanna Voutilainen
Anna Mansisto
Anne Harjuniemi

Bändi

Jupe Tolonen
Jermu Itävuori
Eero Jaakkola
Antti Kemppainen
Elina Mäkikyrö
Jenni Mattila
Karoliina Mikkilä
Teemu Rantala
Tomi Rantala
Maria Ruokojärvi
Juho Saari
Henri Salin
Samuli Toivanen

Maskitiimi

Camilla Laaksonen
Krista Lappalainen
Anna Hirvonen
Linda Korhonen
Marianne Kokko

Puvustus

Charlotta Henrikson
Essi Saarikoski
Siina Vaarala
Laura Pollari
Ella Rukajärvi
Elina Peltola

Lavastus

Anna Mansisto
Marke Tahvanainen
Aino-Kaisa Timonen
Anna Hirvonen
Emma Karsila
Jarno Knuutila
Joel Ketola
Laura Puhakka
Sini Kokkonen
Susanna Luomanen
Anna-Maija Jaakkola

Joulujuhlatiimi

Heini Jokinen
Nikolas Sinisalo
Jasmi Törmä
Maria Valtonen
Jupe Tolonen
Jenni Mattila
Antti Kemppainen
Jermu Itävuori
Teemu Rantala
Eero Jaakkola
Karoliina Mikkilä
Elina Mäkikyrö
Anni Herva
Anna Mansisto
Marke Tahvanainen
Aino Timonen
Susanna Luomanen
Jarno Knuutila
Jere Jyränki
Janna Kauppila
Leevi Mäkituomas
Henri Salin
Maria Ruokojärvi
Markus Niemelä
Santeri Kokkonen
Juho Karjalainen
Laura Puhakka
Annika Wimmer
Eemeli Saastamoinen
Julia Ikäläinen
Anne Harjuniemi
Riina Typpö
Ida Tamminen
Katja Alanärä
Hanna Voutilainen
Ulla-Maija Oivio
Noora Karjalainen
Nelli Roininen
Emmi Norja
Elli Peltomaa
Maaret Laakso

Laulunopettaja

Heikki Mustakallio

Nettisivut

Teemu Ilmakangas

Grafiikka

Krista Lappalainen

Käsiohjelma

Antti Kemppainen

Valot

Essi Saarikoski

Miksaus

Maaret Laakso

 

Kuntayhtymä kaksineuvoinen
Punanaamio
Orion
Uniresta
Tieto
Duodecim
Mediverkko
Lääkäriliitto Lounais-Lapin tapahtumatekniikka Citydance
Ota yhteyttä! TerwaSpeksin 2016 tuottaja: Jussa-Pekka Välitalo (jussa-pekka.valitalo(a)student.oulu.fi)